Vikilug‘at:Shartli qisqartmalar: Versiyalar orasidagi farq

→‎Inglizcha qisqartmalar: Jadval stilistikasi o'zgartirildi
Teg: 2017-yilgi manba tahrirlagichi
(→‎Inglizcha qisqartmalar: Jadval stilistikasi o'zgartirildi)
Teg: 2017-yilgi manba tahrirlagichi
== Boshqa qisqartmalar ==
=== Inglizcha qisqartmalar ===
 
<table border="1">
{| class="wikitable"
<tr><td style="vertical-align:top;">
|+
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">a</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1">adjective</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
! Qisqartma !! Inglizcha sharx !! O'zbekcha sharx
<p><span class="font1">si fat</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:top;">
| ''a'' || adjective || sifat
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">adv</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1">adverb</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''adv'' || adverb || ravish
<p><span class="font1">ravish</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''attr.'' || attributive || aniqlovchi
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">attr.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">attributive</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''cj.'' || conjunction || bog'lovchi
<p><span class="font1">aniqlovchi</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''emph.'' || emphatic || kuchaytiruvchi
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">cj-</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">conjunction</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''imp.'' || imperative || buyruq mayli
<p><span class="font1">bog'lovchi</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:top;">
| ''indef'' || indefinite || gumon
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">emph.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1">emphatic</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''inf.'' || infinitive || infinitiv
<p><span class="font1">kuchaytiruvchi</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:top;">
| ''int.'' || interjection || undov
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">imp.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1">imperative</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''n'' || noun || ot
<p><span class="font1">buyruq mayli</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''num. card.'' || numeral cardinal || sanoq son
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">indef</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">indefinite</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''num. ord.'' || numeral ordinal || tartib son
<p><span class="font1">gumon</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:top;">
| ''p.p. of'' || past perfect of || ...ning o'tgan zamon sifatdosh shakli
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">inf.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1">infinitive</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''part.'' || particle || yuklama
<p><span class="font1">infinitiv</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:top;">
| ''pass.'' || passive || majhul nisbat
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">int.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1">interjection</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''past of'' || past of || ...ning o'tgan zamon shakli
<p><span class="font1">undov</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:top;">
| ''pl'' || plural || ko'plik
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">n</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1">noun</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''predic.'' || predicative || qo'shma kesimning ot qismi
<p><span class="font1">ot</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''pref.'' || prefiks || prefiks
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">num. card.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">numeral cardinal</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''prep.'' || preposition || predlog
<p><span class="font1">sanoq son</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:top;">
| ''pres. p.'' || present participle || hozirgi zamon sifatdoshi
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">num. ord.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1">numeral ordinal</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''pron'' || pronoun || olmosh
<p><span class="font1">tartib son</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''pron. conj.'' || conjunctive pronoun || bog'lovchi olmosh
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">p.p. of</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">past perfect of</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''pron. def.'' || definite pronoun || belgilash olmoshi
<p><span class="font1">...ning o'tgan zamon</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:top;"></td><td style="vertical-align:top;"></td><td style="vertical-align:top;">
| ''pron. demonsr.'' || demonstrative pronoun || ko'rsatish olmoshi
<p><span class="font1">sifatdosh shakli</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''pron. ind.'' || indefinite pronoun || gumon olmoshi
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">part.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">particle</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''pron. neg.'' || negative pronoun || bo‘Iishsizlik olmosh
<p><span class="font1">yuklama</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''pron. pers.'' || personal pronoun || kishilik olmoshi
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">pass.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">passive</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''pron. poss.'' || possessive pronoun || egalik olmoshi
<p><span class="font1">majhul nisbat</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:top;">
| ''pron. refl.'' || reflexive pronoun || o'zlik olmoshi
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">past of</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1">past of</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''sing'' || singular || birlik shakl
<p><span class="font1">...ning o'tgan zamon shakli</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''smb.'' || somebody || biror kimsa
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">Pl</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">plural</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''smth.'' || something || biror narsa
<p><span class="font1">ko'plik</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''sl.'' || slang || jargon
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">predic.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">predicative</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''v'' || verb || fe’l
<p><span class="font1">qo'shma kesimning ot qismi</span></p></td></tr>
|}
<tr><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">pref.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">prefiks</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">prefiks</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">prep.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">preposition</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">predlog</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">pres. p.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">present participle</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">hozirgi zamon sifatdoshi</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">pron</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">pronoun</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">olmosh</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">pron. conj.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">conjunctive pronoun</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">bog'lovchi olmosh</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">pron. def.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">definite pronoun</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">belgilash olmoshi</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">pron. demonsr.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">demonstrative pronoun</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">ko'rsatish olmoshi</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">pron. ind.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">indefinite pronoun</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">gumon olmoshi</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">pron. neg.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">negative pronoun</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">bo‘Iishsizlik olmosh</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">pron. pers.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">personal pronoun</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">kishilik olmoshi</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">pron. poss.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">possessive pronoun</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">egalik olmoshi</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">pron. refl.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">reflexive pronoun</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">o'zlik olmoshi</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">sing</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">singular</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">birlik shakl</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">smb.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">somebody</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">biror kimsa</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">smth.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">something</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">biror narsa</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">si.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">slang</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">jargon</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">v</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">verb</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">fe’l</span></p></td></tr>
</table>
 
=== O‘zbekcha qisqartmalar ===
2 857

ta tahrir