Turkcha (tr)

durum

ahvol, hol, holat, shart-sharoit, tus, vaziyat