Vikilug‘at:Shartli qisqartmalar

Qisqartma:
  • VL:Qisq

Alfavit boʻyicha tahrirlash

Uslub tahrirlash

Predmet sohasi tahrirlash

Tilga aloqadorlik tahrirlash

Grammatik turkumlar tahrirlash

Jargon tahrirlash

Boshqa qisqartmalar tahrirlash

Inglizcha qisqartmalar tahrirlash

Qisqartma Inglizcha sharh O'zbekcha sharh
a adjective sifat
adv adverb ravish
attr. attributive aniqlovchi
cj. conjunction bog'lovchi
emph. emphatic kuchaytiruvchi
imp. imperative buyruq mayli
indef indefinite gumon
inf. infinitive infinitiv
int. interjection undov
n noun ot
num. card. numeral cardinal sanoq son
num. ord. numeral ordinal tartib son
p.p. of past perfect of ...ning o'tgan zamon sifatdosh shakli
part. particle yuklama
pass. passive majhul nisbat
past of past of ...ning o'tgan zamon shakli
pl plural ko'plik
predic. predicative qo'shma kesimning ot qismi
pref. prefiks prefiks
prep. preposition predlog
pres. p. present participle hozirgi zamon sifatdoshi
pron pronoun olmosh
pron. conj. conjunctive pronoun bog'lovchi olmosh
pron. def. definite pronoun belgilash olmoshi
pron. demonsr. demonstrative pronoun ko'rsatish olmoshi
pron. ind. indefinite pronoun gumon olmoshi
pron. neg. negative pronoun bo‘Iishsizlik olmosh
pron. pers. personal pronoun kishilik olmoshi
pron. poss. possessive pronoun egalik olmoshi
pron. refl. reflexive pronoun o'zlik olmoshi
sing singular birlik shakl
smb. somebody biror kimsa
smth. something biror narsa
sl. slang jargon
v verb fe’l

Ruscha qisqartmalar tahrirlash

Qisqartma Ruscha sharh O'zbekcha sharh
ав. авиация aviatsiya
авт автомобильная промышленность avtotransport-avtomobil sanoati, avtomobil transporti
анат. анатомия anatomiya
антроп. антропология antropologiya
археол. археология arxeologiya
архит. архитектура arxitektura
астр. астрономия astronomiya
аффикс словообразовательный или словоизменительный аффикс so'z yasovchi yoki so'z o'zgartiruvchi affiks
без. доп. без дополнения to'ldiruvchisiz
безл. безличная форма shaxssiz shakli
биол. биология biologiya
бот. ботаника botanika
бран. бранбранное слово, выражение so'kish so'zi, iborasi
букв. буквально aynan
бухг. бухгалтерия buxgalteriya
вводн. сл. вводное слово kirish so'z
вет. ветеринария veterinariya
вин. винительный падеж tushum kelishigi
воен. военное дело harbiy ish
возвр. возвратный залог; возвратное местоимение o'zlik nisbati, o'zlik olmoshi
вопросит. вопросительное местоимение, вопросительная частица so'roq olmoshi, so'roq yuklamasi
высок. высокий стиль yuqori uslub
в знач. в значении ma'nosida, anglatib
геогр. география geografiya
геод. геодезия geodeziya
геол. геология geologiya
геом. геометрия geometriya
гл. глагол fe'l
горн. горное дело konchilik
грам. грамматика grammatika
груб. грубое слово, выражение dag'al so'z, ibora
дат. дательный падеж jo'nalish kelishigi
деепр. деепричастие ravishdosh
дипл. дипломатический термин diplomatik atama
ед. единственное число birlik son
ж женский род jenskiy rod
ж.-д. железнодорожный транспорт, железнодорожное дело temir yo'l transporti
жив. живопись rassomlik san'ati
зват. звательный падеж, звательная форма undash (atov) kelishigi
звукоподр. звукоподражание taqlidiy so'z
знач. значение ma'no
зоол. зоология zoologiya
им. именительный падеж bosh kelishik
ирон. ироническое выражение kinoya, kesatiq ibora
иск. искусство san'at
ист. исторический термин tarixga oid atama
канц. канцелярское слово, выражение kanselyariya so'zi, ibora
карт. термин карточной игры karta o'yini termini
книжн. книжный стиль kitobiy uslub
колич. количественное (числительное) sanoq son
кул. кулинария pazandalik
ласк. ласкательная форма erkalatish shakli
лингв. лингвистика tilshunoslik
лиг. литература, литературоведение adabiyot, adabiyotshunoslik
личн. личная форма, личное (местоимение) shaxs shakli, shaxs olmoshi
м мужской род
мат. математика matematika
мед. медицина meditsina, tibbiyot
межд. междометие undov so'z
мест. местоимение olmosh
метеор. метеорология meteorologiya
мин. минералогия mineralogiya
миф. мифология mifologiya
мы. множественное число ko'plik son
многокр. многократный вид глагола fe'lning takroriy turi
мор. морское дело dengizchilik
муз. музыка musiqaviy atama
накл. наклонение mayl
напр. например masalan
нареч. наречие ravish
нар.-поэт. народно-поэтическое xalq poeziyasiga oid
неизм. неизменяемое слово o'zgarmas so'z
неодобр. неодобрительно nomaqbul, manfiy
неопр. неопределённая форма глагола, неопределённое местоимение fe'lning noaniq shakli, noaniq olmosh
нескл. несклоняемое turlanmaydigan so'z
несов. несовершенный вид глагола fe'lning tugallanmagan shakli
обл. областное слово, выражение mahalliy so'z, ibora
однокр. однократный вид глагола fe'lning takrorsiz turi
определит. определительное местоимение belgilash olmoshi
относит. относительное местоимение nisbiy olmosh
отриц. отрицание, отрицательный inkor, boʻlishsiz (so'z, ibora, shakl)
офиц. официальный термин rasmiy atama
охот. охотничий термин ovchilik atamasi
п. падеж kelishik
палеонт. палеонтология paleontologiya
перен. переносное значение ko'chma ma'no
побудит. побудительная частица undovchi yuklama
пов. повелительное наклонение buyruq mayli
погов. поговорка matal
полигр. полиграфия poligrafiya
полит. политика siyosat
порядк. порядковое (числительное) tartib son
посл. пословица maqol
поэт. поэтическое слово, выражение poetik (she'riy) so'z, ibora
превосх. превосходная степень orttirma nisbat
пред п. предложный падеж predlogli (old koʻmakchili) kelishik
предл. предложный падеж predlogli (old koʻmakchili) kelishik
предлог предлог old ko'makchi
предлог с дат. предлог с дательным падежом joʻnalish kelishigini talab qiladigan predlog
презр. презрительно nafratni bildiradigan so'z
пренебр. пренебрежительно mensimaslikni bildiradigan so'z
прил. имя прилагательное sifat
присоед. присоединительный союз biriktiruvchi bog'lovchi
приставка приставка old qo'shimcha
притяж. притяжательное (местоимение) egalik olmoshi
прич. причастие sifatdosh
причин. причинный союз sabab bog'lovchisi
прост. просторечие sodda, avom tilida qo'llaniladigan so'z, ibora
противит. противительный союз zidlovchi bog'lovchi
прям. и перен. прямое и переносное значение to'g'ri va ko'chma ma'no
психол. психология psixologiya
р. родительный падеж qaratqich kelishigi
радио радиотехника, радиоэлектроника radiotexnika, radioelektronika
разг. разговорное слово, выражение so'zlashuv tilidagi so'z, ibora
разд. разделительный союз ayiruvchi bog'lovchi
рел. религия din, dinga oid so'z
с средний род
сказ. сказуемое kesim
см. смотри qara
собир. собирательное (существительное), собирательно jamlovchi ot
сов. совершенный вид глагола fe'lning tugallangan shakli
соед. соединительный союз biriktiruvchi bog'lovchi
союз союз bog'lovchi
спец. специальный термин maxsus atama
спорт. спорт и физкультура sport va jismoniy tarbiyaga oid so'z, ibora
ср. сравни qiyosla
сравн. сравнительная степень qiyosiy daraja
стр. строительное дело binokorolik
страд. страдательный залог majhul nisbat
сущ. имя существительное ot
с.-х. сельское хозяйство qishloq xo'jaligi
тв. творительный падеж birgalik kelishigi
театр. театральный термин, театральное выражение teatrga oid atama, ibora
текст. текстильное дело to'qimachilik
тех. техника texnika
указат. указательное местоимение ko'rsatish olmoshi
уменьш. уменьшительная форма kichraytirish shakli
уменьш.-ласк. уменьшительно-ласкательная форма kichraytirish-erkalatish shakli
унич. уничижительное существительное kamsitish oti
усилит. усилительная форма kuchaytirish shakli
усл. условный союз, условная форма shart bog'lovchisi, shart shakli
уст. устаревшее слово, выражение eskirgan so'z, ibora
уступит. уступительная форма, уступительный союз to'siqsiz shakl, to'siqsiz bog'lovchi
утв. утвердительная частица tasdiq yuklamasi
форм. фармакология farmakologiya
физ. физика fizika
физиол. физиология fiziologiya
филос. философия falsafa
фин. финансовый термин moliyaviy atama
фольк. фольклор folklor
фото фотография rasm, surat
хим. химия ximiya
церк. церковное слово, выражение cherkovga oid so'z, ibora
частица частица yuklama
числ. имя числительное son
шахм. шахматный термин shaxmatga oid atama
шутл. шутливое слово, выражение hazil so'z, ibora
эк. экономика iqtisod
эл. электротехника elektrotexnika
этн. этнография etnografiya
юр. юридический термин yuridik atama, termin

Yana qarang tahrirlash